Redegjørelse etter åpenhetsloven

Fluctus har gjennomført en overordnet aktsomhetsvurdering for å identifisere mulige negative konsekvenser som virksomheten selv, leverandørkjeden eller andre forretningsforbindelser kan ha forårsaket, medvirket eller bidratt til når det gjelder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Fluctus er en leverandør av utstyr og service til oppdrettsnæringen. Hovedvekten av virksomheten foregår i Norge, men selskapet har en ansatt på Færøyene og eier også et datterselskap i Estland med 4 ansatte. Alle ansatte, i Norge, på Færøyene og i Estland, har godkjente arbeidskontrakter.
Selskapet har ellers åpne linjer for rapportering av eventuelle avvik og vil gjøre nødvendige tiltak ved slik rapportering.

Fluctus sin leverandørkjede består i hovedsak av store leverandører som er representert i Norge og som dermed selv skal gjennomføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger knyttet til sin virksomhet. Like fullt skal Fluctus ha et gjennomgående fokus på aktsomhetsvurderinger i tilknytning til våre aktiviteter, og i særdeleshet knyttet til samarbeid med og leveranser fra parter som ikke direkte er omfattet av det norske lovverket. Fluctus bruker blant annet utenlandske verft i flåteproduksjonen, og har da rammeavtaler som pålegger verftene å drive i tråd med menneskerettigheter og ha anstendige arbeidsforhold.

Basert på virksomhetens art, vurderer Fluctus det som mindre sannsynlig at våre aktiviteter i vesentlig grad kan forårsake, medvirke eller bidra til negative konsekvenser relatert til menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

På bakgrunn av den overordnede aktsomhetsvurderingen skal risikovurderinger med fokus på menneskerettigheter og arbeidsforhold alltid utføres når Fluctus går inn i nye geografiske områder. Dette er selskapets aller viktigste fokusområde for å identifisere og implementere tiltak som kan forebygge negativ påvirkning og bidra til forbedring i de områdene vi går inn i.

Bergen 20.07.23

keyboard_arrow_up