Fôringsanlegg
– sjø og land

Fôringsanlegg sjø

Vi har utviklet nye systemer fra grunnen av – med fokus på de nye behovene i havbruksnæringen. Og vi har lagt store ressurser inn i utformingen av brukergrensesnittet. I Fluctus sitt fôringssystem finnes det meste av informasjonen allerede på startsiden. Dette gir operatørene en unik oversikt og tilpasningsmulighet for alle kritiske parametere.

Gjennom bruk av de siste programmerings- plattformer og skalerbare komponenter, håndterer våre systemer de utfordringer som moderne havbruk stiller i form av kapasiteter på antall linjer og parallelle systemer. Fremtidige oppgraderinger kan også foretas uten omfattende utskifting av komponenter.

På hardwaresiden er vi opptatt av å bruke i hovedsak norske underleverandører. Dette sikrer oss kvalitet og nærhet til reservedeler og spesialkompetanse. Vi er opptatt av å støtte opp under lokal erfaring og den kompetansen den marine industrien har bygget opp over tiår.

Fôringsanlegg land

Vi leverer et økende antall fôringsanlegg til landbaserte anlegg. Hovedsaklig til settefisk og postsmoltanlegg, og i økende grad også til matfiskanlegg og til andre arter enn laks og ørret.

Fokus

  • Oversiktlighet
  • Funksjonalitet
  • Brukervennlighet
  • Intuitivt
  • Skalerbart

Bakgrunn

Våre ansatte har gjennom mer enn tredve år deltatt i utviklingen av fôringsteknologi til havbruksnæringen. Til sammen har vi mer enn 200 års fartstid i næringen og vi er stolte av å ha vært med på utviklingen til det vi nå ser er en av de viktigste næringene i landet og hvis betydning ser ut til å kunne bli enda større i årene fremover.

Vi har alltid forsøkt å fokusere på robuste løsninger og gjennom tett samarbeid med våre kunder og sluttbrukere tror vi at vi har bidratt med produkter som har vært viktige utviklingstrinn for denne fantastiske næringen.


Når vi nå står ved begynnelsen på en ny fase har vi forsøkt å nyttiggjøre all vår erfaring fra tredve års utvikling, produksjon, installasjon, oppgraderinger og service av fôringsanlegg til en lang rekke ulike arter, til å utvikle nye produkter og konsepter som vil være med å bringe havbruksnæringen videre. 

Gjennom årene har vi sett en stadig endring og utvikling i bruken av fôringsteknologi. De siste års erfaring og utvikling går mot stadig mer fokuserte fôringsoperasjoner hvor fiskens behov og potensiale har fått prioritet. Der en for en del år tilbake var begrenset av teknologi og kapasiteter, ser man nå et stadig større fokus på fôringsteknologi og med oppbygging av sentraliserte fôringssentraler har et økende antall selskaper gitt denne, kanskje viktigste enkeltoperasjonen i produksjonssyklusen den oppmerksomhet vi mener den fortjener.


Disse endringene har ført til at det vokser frem nye jobber og mer differensierte arbeidsoppgaver ute på de enkelte lokaliteter. Der det tidligere var mannskap som i fellesskap og på omgang utførte de daglige operasjonene, ser vi i dag en dreining mot mer spesialisering. I stadig flere selskaper ser vi at det satses på spesialiserte fôringsteam som har ansvar for fôring på alle lokaliteter. Så i tillegg til den tradisjonelle røkteren vokser det frem andre mer spesialiserte stillingstyper som f. eks. fôringsoperatør.   

Mens eksisterende fôringssystemer på markedet er utviklet for en del år tilbake hvor metodikken i stor grad var innrettet mot lavintensive fôringsregimer som krevde relativt lav tilsynsgrad, ser vi at stadig flere tenderer mot mer intensive regimer som igjen setter større krav til overvåking og mengdekontroll. Der enkeltoperatører har ansvar for kontroll av flere lokaliteter samtidig er enkel tilgang til nøkkeldata for de enkelte mærer av stor betydning. I forhold til tradisjonelle fôringssystemer og lavintensive fôringsregimer, øker kravene til informasjonstetthet i brukergrensesnittet dramatisk med mer intensiv fôring hvor operatørene skal ha oversikt over flere lokaliteter med kanskje 8-14 mærer og tilhørende kamerasystemer på hvert sted.

Kontakt fôringsanlegg

Rolf Hatlevik

Rolf Hatlevik

Produktansvarlig
M: rolf.hatlevik@fluctus.no
T: 400 91 061

Runar Hatlevik

Runar Hatlevik

Knut Bjarte Otterlei

Knut Bjarte Otterlei

Salgsansvarlig Sør/Midt
M: kbo@fluctus.no
T: 400 99 294